Algemene Ledenvergadering

Algemene Ledenvergadering

Deze avond vond de Algemene Ledenvergadering plaats. Een geanimeerde clubavond waarin het Bestuur zijn jaarverslag uitbracht onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten rekening en verantwoording over in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur. Aan de orde kwamen onder meer het verslag van de secretaris, het financieel verslag, vaststelling van de begroting, vaststelling van het jaarprogramma en de bestuursverkiezing. De vereniging staat klaar voor een nieuw jaar waarin het 65 jarig bestaan gevierd zal gaan worden.

 1. Opening vergadering door de Voorzitter
 2. Mededelingen en Ingekomen Stukken
 3. Vaststellen agenda
 4. Notulen/Goedkeuring verslag ALV 12 april 2021
 5. Jaarverslagen:-secretariaat
  -werkgroepen AC, Architectuur, Drone, Landschap, Macro, Portret, Straat -expo’s St Jansdal en Gezondheidscentrum
 6. Financiële zaken
  -Staat van Baten en Lasten, Toelichting, Balans -verslag kascommissie (Arie Monster en Marcel Gort) -Decharge
  -Begroting
  -hoogte contributie
 7. Vaststellen kascommissie
 8. Verkiezing bestuursleden, zie rooster van aftreden:

Voorzitter (sinds 2019) – Diana Vivas (aftredend 2023)

Penningmeester (sinds 2021) – David Mather (aftredend 2023)

Secretaris (sinds 2018) – Margriet Hop (aftredend, Niet herkiesbaar)

Algemeen lid – Hein Hendriksen (aftredend, Niet herkiesbaar)

9. Commissie 2 jaarlijkse expo Catharinakapel (de huidige commissie stopt, we zoeken nieuwe mensen)

 1. Expositie 2022
 2. Lustrum (viering)
 3. Verbouwing De Roef
 4. Rondvraag
 5. Sluiting

Datum

mrt 14 2022
Verlopen!

Tijd

19:30 - 22:00

Locatie

De Rietmeen
Categorie

Organisator

Activiteiten-commissie

Leave a comment

error: Content is beveiligd !!