Privacybeleid

PRIVACYREGLEMENT AFV DE IRIS

Datum:22-06-2018

Wie zijn we

Ons website-adres is: https://afvdeirisharderwijk.nl.


Als u lid bent van AFV De Iris of onze website https://www.afvdeirisharderwijk.nl bezoekt, kan de vereniging gegevens van u verwerken. Dit gaat om gegevens die u invult bij een inschrijfformulier, een mail die u verstuurt via de site, gegevens over leden enz. In het kader van deze verwerkingen waarborgt en respecteert AFV De Iris uw privacy, onder andere door naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en het privacybeleid zoals deze door AFV De Iris zijn opgesteld. Dit houdt in dat uw persoonsgegevens slechts gebruikt worden voor zover dat verenigbaar is met de doeleinden zoals uiteengezet in deze verklaring, uw Persoonsgegevens door de vereniging beschermd worden en u bepaalde rechten kunt uitoefenen ten aanzien van uw Persoonsgegevens.

Dit privacyreglement legt vast welke persoonsgegevens door AFV De Iris worden verwerkt en gebruikt, zowel in geschrift als op de website https://afvdeirisharderwijk.nl.

Deze privacyreglement voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) welke van kracht is vanaf 25 mei 2018.


Persoonsgegevens
AFV DE Iris verwerkt slechts de gegevens van de volgende personen:

 • Leden van AFV De Iris;
 • Personen die AFV De Iris om informatie of documentatie hebben verzocht;
 • Personen met wie AFV De Iris een zakelijke of financiële relatie onderhoudt.

De persoonsgegevens die wij verwerken indien van toepassing:

 • Voor- en achternaam *
 • Geboortedatum *
 • Adresgegevens *
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres *
 • Fotobond lidnummer *
 • Persoonlijke foto

De met * aangegeven items zijn benodigd voor het lidmaatschap van de AFV De Iris.

AFV De Iris verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.


AFV De Iris verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen.

 • Het aanmelden van het lidmaatschap aan de Fotobond Nederlands Centrum voor Vrijetijdsfotografie, tevens voor communicatie met de Fotobond.
 • Voor het aanschrijven van leden, o.a. voor het uitnodigen van de leden voor de Algemene Leden Vergadering.
 • Voor het innen van de contributie.
 • Binnen de website is een zogenaamd “smoelenboek” met beperkte gegevens van de leden
  Voor het plaatsing van deze persoonlijke gegevens en de foto op het “smoelenboek” wordt separaat toestemming gevraagd van elk individueel lid.
 • Om te kunnen antwoorden op verzoeken om informatie
 • Om contact op te nemen met relaties

Hoe en waar de gegevens worden opgeslagen
De secretaris beheert de gegevens op een computer in een versleuteld bestandssysteem, beveiligd met een wachtwoord.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
AFV De Iris bewaart je persoonsgegevens  gedurende jouw lidmaatschap van de vereniging. AFV De Iris verwijdert jouw persoonsgegevens binnen 4 weken na beëindiging van het lidmaatschap.


Delen van persoonsgegevens met derden
AFV De Iris verstrekt uitsluitend gegevens aan de Fotobond. Gegevens worden uitdrukkelijk niet gedeeld voor commerciële  doeleinden.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door AFV De Iris en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar de secretaris.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, nemen wij contact met je op ter verificatie.


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
AFV De Iris neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met het bestuur.

AFV De Iris gebruikt voor de website een aantal technieken/procedures welke ertoe bijdragen dat de pagina’s voor de leden goed beschermd zijn tegen indringers (hackers), zoals:


WordPress updaten
WordPress is de software waarmee onze website wordt bebouwd. Deze software wordt zoveel mogelijk up-to-date gehouden om ontdekte zwakheden te verhelpen.


Cookies
De website gebruikt alleen technische en functionele cookies. Dit is een functie van de gebruikte WordPress software.
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.


Slotbepalingen
Dit privacyreglement kan van tijd tot tijd worden aangepast om bijvoorbeeld in lijn te blijven met de geldende wet- en regelgeving of aanpassingen in de werkwijze van Fotoclub De Iris.
In gevallen waarin het Privacyreglement niet voorziet, beslist het bestuur van de Fotoclub De Iris.


Download: Privacyregelement

Klik hier voor verzoek om toegang tot mijn opgeslagen data


error: Content is beveiligd !!